Eksperyment Czas Start! | Ready steady go!

Prawie nieograniczona wykonalność techniczna oraz istniejące potrzeby cywilizacyjne i rynkowe będą kształtować biznes przyszłości.
Aktualne warunki ekosystemu innowacji oferują wystarczające możliwości i narzędzia aby rozpocząć akcelerację punktów konwergencji trendów technologicznych, społecznych i biznesowych.
Zapraszam do kontaktu i współpracy zainteresowane przedsiębiorstwa, instytuty badawcze oraz kadrę naukową i specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i biznesu.
Zapytania o szczegóły i informacje lub posiadany przez Państwa opis istniejących/deklarowanych możliwości i potencjału współpracy proszę kierować na email: michal.wielgos@gmail.com

---


Almost unlimited technical feasibility and existing civilization and market needs will shape the business of the future.
Current conditions of the innovation ecosystem offer sufficient opportunities and tools to accelerate the convergence points of technological, social and business trends.
Feel free to contact and cooperate with interested enterprises, research institutes and academic staff and specialists representing various fields of science and business.
Inquiries about details and information or your description of existing / declared possibilities and potential of cooperation, please send by email to: