INFO

Koncept icbr.pl jest eksperymentalnym przedsięwzięciem polegającym na próbie stworzenia i rozwoju platformy komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami, a jednostkami naukowymi i badawczymi prowadzącymi różnorodną działalność B+R w obszarze nowych technologii.

Projekt ma na celu zweryfikowanie punktu konwergencji trendów technologicznych, społecznych i biznesowych oraz popularyzację i rozwój wiedzy praktycznej z zakresu współpracy B+R podmiotów reprezentujących różne sektory rynkowe szeroko pojętych nowych technologii mogących mieć praktyczne zastosowanie.

Misją projektu jest zapewnienie uczestnikom platformy dostępu do wiedzy i technologii oraz jej rozwój i wdrożenie poprzez współpracę odpowiednio dobranych użytkowników reprezentujących niepowiązane w sposób oczywisty rynki i jego segmenty oraz rozwiązania technologiczne.

Platforma docelowo ma stanowić efektywne narzędzie komunikacji i kooperacji podmiotów gospodarczych z przedstawicielami świata nauki w zdywersyfikowanym ekosystemie wyzwań technologicznych.

Celem Projektu jest rozwój powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi na polu prac badawczych i rozwojowych w dziedzinach takich jak: lotnictwo i kosmonautyka, industry 4.0, robotyzacja, IIoT, technologie teleinformatyczne, przemysł ciężki, budownictwo, automatyka, biotechnologia, technologie ochrony środowiska, motoryzacja oraz szeroko pojęta przedsiębiorczość intelektualna i kreatywna.

Zapraszam do kontaktu i współpracy zainteresowane przedsiębiorstwa, instytuty badawcze oraz kadrę naukową i specjalistów reprezentujących różne dziedziny nauki i biznesu,

Zapytania o szczegóły i informacje lub posiadany przez Państwa opis istniejących/deklarowanych możliwości i potencjału współpracy proszę kierować na email: michal.wielgos@gmail.com

---

The icbr.pl concept is an experimental undertaking consisting in the attempt to create and develop a communication platform between enterprises and scientific and research units conducting various R & D activities in the area of new technologies.
The project aims to verify the convergence point of technological, social and business trends, as well as to popularize and develop practical knowledge in the field of R & D cooperation of entities representing various market sectors of broadly understood new technologies that may have practical applications.
The mission of the project is to provide platform participants with access to knowledge and technology as well as its development and implementation through cooperation of appropriately selected users representing unconnected markets and its segments and technological solutions.
The platform will ultimately be an effective tool for communication and cooperation of business entities with representatives of the world of science in a diversified ecosystem of technological challenges.
The aim of the project is the development of cooperative relations between enterprises and scientific units in the field of research and development in areas such as: aviation and space, industry 4.0, robotization, IIoT, ICT, heavy industry, construction, automation, biotechnology, environmental protection technologies, automotive and broadly understood intellectual and creative entrepreneurship.
Feel free to contact and cooperate with interested enterprises, research institutes and academic staff and specialists representing various fields of science and business.
Inquiries about details and information or your description of existing / declared possibilities and potential of cooperation, please send by email to: michal.wielgos@gmail.com